Kontakt
LUTZ Polska Sp. z o.o. Domaszkowice 25 48-321 Niwnica Poland
Media społecznościowe Wystarczy jedno kliknięcie, aby być zawsze na bieżąco z naszymi produktami, ofertami i promocjami.

Ochrona danych

LUTZ BLADES wewnątrz

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych zamieszczonym poniżej niniejszego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji “Informacje o podmiocie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone poprzez przekazanie ich nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją cofnąć w dowolnym momencie na przyszłość. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. hosting

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

All-Inkl

Dostawcą jest ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (dalej All-Inkl). Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Korzystanie z All-Inkl opiera się na art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że nasza strona internetowa jest prezentowana tak rzetelnie, jak to tylko możliwe. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

LUTZ GmbH & Co KG
Piepersberg 20
42653 Solingen
Niemcy

Telefon: +49 212 5966-0
E-mail: info@lutz-blades.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną mieć zastosowanie.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 litry. a DSGVO, w zakresie, w jakim szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO są przetwarzane. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 par. 1 litr. a RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w jego urządzeniu końcowym (np. za pomocą odcisku palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 lit. a) RODO. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych:

Bechtle GmbH IT system house Solingen
Piepersberg 42
42653 Solingen

Telefon: +49 212 5966-0
E-mail: datenschutz@lutz-blades.com

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. e lub f DSGVO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli ich dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają oni prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. jeśli wyrażą sprzeciw, ich dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach wykonywania umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami w tej sprawie oraz w sprawie wszelkich innych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli użytkownik zakwestionuje dokładność przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zazwyczaj będziemy potrzebować czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania przeglądu użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do dochodzenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli użytkownik chce złożyć sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – poza ich przechowywaniem – przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (pliki cookie firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f DSGVO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Klicken Sie hier, um Ihre Cookie-Zustimmung zu aktualisieren

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b DSGVO, o ile wniosek użytkownika jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. narzędzia analityczne i reklama

Matomo

 1. zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia programistycznego typu open source Matomo do analizowania zachowań naszych użytkowników podczas surfowania. Po wejściu na poszczególne strony naszej witryny zapisywane są następujące dane:
  • 3 bajty adresu IP systemu dostępu użytkownika
  • odwiedzona strona internetowa
  • strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej (referrer)
  • podstrony, do których uzyskano dostęp z odwiedzanej strony internetowej
  • czas spędzony na stronie internetowej
  • częstotliwość odwiedzania strony internetowej.
  • Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach naszej witryny. Dane te są przechowywane wyłącznie tam. Dane nie są przekazywane stronom trzecim. Oprogramowanie jest ustawione w taki sposób, że adresy IP nie są przechowywane w całości, ale ostatni bajt adresu IP jest maskowany (np. 192.168.100.xxx). W ten sposób nie jest już możliwe przypisanie skróconego adresu IP do komputera wywołującego.
 2. podstawa prawna
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. cel przetwarzania danych
  Przetwarzanie tych danych osobowych umożliwia nam analizowanie zachowań naszych użytkowników podczas surfowania. Analizując uzyskane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową i jej przyjazność dla użytkownika. Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia interes użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.
 4. możliwość sprzeciwu i usunięcia
  Oferujemy naszym użytkownikom możliwość rezygnacji z procesu analizy na naszej stronie internetowej. Aby to zrobić, należy kliknąć odpowiedni link. Powoduje to ustawienie pliku cookie w systemie użytkownika, który sygnalizuje naszemu systemowi, aby nie zapisywał danych użytkownika. Jeśli w międzyczasie usuniesz odpowiedni plik cookie z własnego systemu, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.
  Więcej informacji na temat ustawień prywatności oprogramowania Matomo można znaleźć pod następującym linkiem: https://matomo.org/docs/privacy/.

Anonimizacja adresów IP
Używamy anonimizacji IP do analizy za pomocą Matomo. Adres IP użytkownika jest skracany przed analizą, aby nie można go było jednoznacznie przypisać do użytkownika.

Hosting
Hostujemy Matomo u następującego zewnętrznego dostawcy:

ALL-INKL.COM – Nowe media w Monachium
Główna ulica 68
D-02742 Friedersdorf

Przetwarzanie zadań
Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że firma ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

Leadinfo

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi generowania leadów przez Leadinfo B.V., Rotterdam, Holandia. Rozpoznaje to wizyty firm na naszej stronie internetowej na podstawie adresów IP i pokazuje nam publicznie dostępne informacje na ten temat, takie jak nazwy firm lub adresy. Ponadto Leadinfo ustawia dwa własne pliki cookie w celu analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej i przetwarza domeny z wpisów formularzy w celu skorelowania adresów IP z firmami i ulepszenia usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadinfo.com. Opcja rezygnacji jest dostępna na tej stronie: www.leadinfo.com/en/opt-out. W przypadku rezygnacji dane użytkownika nie będą już gromadzone przez Leadinfo.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja adresów IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Przetwarzanie danych zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji “charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie “Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google Ads

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi lub wprowadził określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam oraz które i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Operator witryny korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki Google Ads Remarketing możemy przypisywać osoby korzystające z naszej oferty online lub wchodzące z nią w interakcję do określonych grup docelowych w celu późniejszego wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być powiązane z funkcjami Google dla różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. komputerze), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym lub tablecie).

Jeśli użytkownik posiada konto Google, może sprzeciwić się tej formie spersonalizowanej reklamy, klikając następujący link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Google Conversion-Tracking

Niniejsza witryna korzysta z funkcji śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania i w jaki sposób klient korzystał z naszej strony internetowej. Możemy na przykład analizować, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk. Ustalamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie dostarcza nam to żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

6. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane umowne w celu ustanowienia, zdefiniowania treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub pobieranie za nią opłat. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. b RODO.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej i wygaśnięciu wszelkich istniejących prawnych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

7. usługi własne

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy możliwość zgłoszenia się do nas (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane użytkownika będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

W przypadku przesłania nam aplikacji przetwarzamy powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 par. 1 litr. b DSGVO (ogólne zawarcie umowy) oraz – jeśli użytkownik wyraził na to zgodę – art. 6 par. 1 litr. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie aplikacji użytkownika.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przesłane przez użytkownika będą przetwarzane na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 6. 1 litr. b DSGVO są przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, jeśli odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania podanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacji niszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub jeśli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Przyjęcie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy ci oferty pracy, możemy włączyć cię do naszej puli kandydatów. W przypadku akceptacji, wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów.

Włączenie do puli kandydatów opiera się wyłącznie na wyraźnej zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącą procedurą aplikacyjną. Osoba, której dane dotyczą, może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, chyba że istnieją prawne powody ich przechowywania.

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

8. nasza obecność w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat sieci społecznościowych, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp., mogą zasadniczo kompleksowo analizować zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich strony internetowej lub strony internetowej ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami “Lubię to” lub banerami reklamowymi). Odwiedzanie naszych witryn mediów społecznościowych uruchamia liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. W szczegółach:

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza nasze media społecznościowe, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do konta użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pośrednictwem plików cookie przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez rejestrowanie adresu IP użytkownika.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane użytkownikowi wewnątrz i na zewnątrz odpowiednich mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik posiada konto w danej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze operacje przetwarzania mogą być przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach użytkowania i postanowieniach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn mediów społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z operatorem platformy mediów społecznościowych za operacje przetwarzania danych uruchomione podczas tej wizyty. Użytkownik może korzystać ze swoich praw (dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i składania skarg) co do zasady zarówno wobec spółki, jak i wobec administratora danych. nas, jak i wobec nas. operator odpowiedniego portalu społecznościowego (np. Facebook).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze opcje w dużej mierze zależą od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Sieci społecznościowe w szczegółach

Facebook

Mamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwana dalej Meta). Według Meta zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Ustawienia reklam można dostosować niezależnie na koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Korzystamy z serwisu krótkich wiadomości Twitter. Dostawcą jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Ustawienia prywatności na Twitterze można dostosować niezależnie na koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://twitter.com/personalization.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy.

Instagram

Mamy profil na Instagramie. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

Mamy profil na XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Mamy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie.

Jeśli chcesz wyłączyć reklamowe pliki cookie LinkedIn, skorzystaj z poniższego łącza: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Solingen mnie porusza

Mamy profil na “Solingen bewegt mich”. Dostawcą jest Porombka GmbH, Kauffunger Weg 8, 42699 Solingen, Niemcy.